President Magnus Åsrud

1. Stiftelse
Norske Tennisveteraner er stiftet i Oslo 9. januar 1959

2. Formål
NTV er en politisk nøytral forening hvis formål er:
Å samle tennisinteresserte over 30 år i en felles forening
Å virke for tennisportens fremme på forskjellige områder
Å medvirke til at nasjonale mesterskap for tennisveteraner blir arrangert
Å fremme interessen for og bidra til deltakelse i internasjonale turneringer
3. Medlemmer
Som medlemmer kan opptas kvinner og menn fra det året de fyller 30 og som er medlem av tennisklubb tilsluttet Norges Tennisforbund.
Innmeldelse skal skje skriftlig og er gyldig når de til enhver tid fastsatte kontingenter er betalt. Utmeldelse skal skje skriftlig pr. 31. desember.
Medlem som er skyldig kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem.

4. Styret
NTVs styre består av president og 5 styremedlemmer.
Ved valgene velges president, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Det ene året velges president for ett år, 2 styremedlemmer for 2 år, samt 3 varamedlemmer for ett år. Ved neste valg velges president for ett år, 3 medlemmer til styret for 2 år og 3 varamedlemmer for ett år.

Det velges også en valgkomite på 3 medlemmer + 1 varamedlem for ett år.
Styrevedtak fattes ved simpelt flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.
Styret er beslutningsdyktig når presidenten eller visepresidenten + 3 styremedlemmer er tilstede.

5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er NTVs høyeste myndighet.
Årlig generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned. Innkallelsen skal skje skriftlig og med minst 3 ukers varsel vedlagt dagsorden og styrets beretning med regnskap for siste periode.

Hvert medlem har en stemme. Stemmerett kan ikke overdras.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det tilstedeværende antall medlemmer.
Vedtak fattes med simpelt flertall (jfr. dog punkt 7 og 8). Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

Generalforsamlingen skal behandle:
Valg av møteleder
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Protokoll fra forrige generalforsamling
Styrets beretning
Regnskap pr. 31.12 med revisjonsberetning
Budsjettforslag
Innkomne forslag
Valg av tillitsmenn

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. januar.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når flere skal velges ved en avstemning, må alle - for å anses valgt -  ha mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det ønskelig, eller når minst 25 medlemmer fremsetter skriftlig krav om dette.

Kunngjøring foretas på samme måte som for ordinær generalforsamling og inkallelsen skal skje med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den eller de saker ønsket eller kravet om generalforsamling omfatter, som er kunngjort i innkallelsen.

7. Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, etter å ha vært oppført på sakslisten og etter vedtak med to tredjedels flertall blant de fremmøtte.

8. Oppløsning
Beslutning om oppløsning av NTV kan kun tas på to påfølgende generalforsamlinger, hvorav den andre spesielt innkalles i denne anledning.
Generalforsamlingene avholdes med minst 1 måneds mellomrom. Vedtak om oppløsning må ha to tredjedels flertall på begge generalforsamling
er.
Aktiva etter oppgjør av forpliktelser overlates Norges Tennisforbund.

9. Ikrafttredelse
Denne lov trer i kraft 1. april 2011.
Fra samme dato oppheves foreningens tidligere lov.