Viktige punkter ved arrangering av turneringerTURNERINGEN PÅ NETT:
Alle turneringer må registreres i Tournament Software slik at poengene blir korrekt på rankingen. I oppsettet må "nasjonal turnering" velges. 
I oppsettet må det passes på at minimumsalder i de forskjellige klassene registreres (i 35+ er minimumsalder 35 osv.)
Veldig viktig at spillerne er registrert med korrekt idrettsnummer for at poengene skal registreres korrekt.
Hvis man bruker trøstetablåer, må ikke dette opprettes automatisk i systemet, men opprettes separat, da det ellers blir feil i poengberegningen. Det gis ikke poeng i trøstetablåer.
Ved sammenslåing av klasser, skal begge klassene komme frem i navnet: F.eks: HS35/40.
I oppsettet for puljespill, må det stå at resultater skal telle også for spillere som trekker seg i én kamp. Da skal resultatene for disse ikke kun settes som WO som status, men med resultatet 6-0, 6-0.

Turneringsavgift
I tillegg til den oppsatte turneringsavgiften, kreves det inn kr 50,- ekstra for de som ikke er medlemmer i NTV. Ikke-medlemmer oppfordres til å melde seg inn i NTV.
 
Oppmann
Det er kke nødvendig med oppmann i vanlige turneringer.
NM: Alle NM skal ha oppmann.NTV-styret skal godkjenne oppmannen.


Innsetting av ny spiller i Double/Mixed etter trekning

En kan sette inn en ny spiller i D/M etter trekning, forutsatt at dette ikke influerer på seedingen. Dette gjelder kun inntil første kamp i klassen er startet.

Rokkering dersom seedet spiller trekker seg etter trekning Turneringsveilederen følges

Etteranmelding Det kan gis anledning til etteranmelding, men kontingenten skal være betalt før trekning.
NM: Det er ikke anledning til etteranmelding


Seeding
Rankinglistene for single og double skal følges ved seeding. NTV kan konsulteres, og spesielt ved sammenslåing av klasser.
Vedtak ang. seeding som skal gjelde fra 1/1-14 (gjelder ikke NM):

F.eks. 50+ og 60+ slås sammen. Poengene fra 60-klassen deles på 60 og ganges med 50 før seeding gjøres. Dette gjelder ikke for klassene 75/80/85. Da følges rankingen i den laveste klassen. 
I Mixed benyttes rankinglistene i single/double, samtidig som arrangør gis anledning til å bruke skjønn.
 
NM:
NTV står for seedingen i NM . Seeding skal hovedsakelig følge ranking, men i spesielle tilfeller kan NTV også benytte skjønns-seeding.
NTV innkaller NM-arrangør til møte i god tid før trekning for å gjennomgå viktige punkter .


Klasseinndeling

Det spilles i følgende klasser:
Herrer:
Single:     30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Double: 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
I double og mixed spilles det med no-ad.
 
Damer:
Single: 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Double: 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Mixed:  30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
I double og mixed spilles det med no-ad.Sammenslåing av klasser - NTV-turneringer
Sammenslåing av klasser ved 1 - 3 spillere /par.
F.o.m 65 og nedover: Klasser med 1-3 spillere slås sammen
4 deltagere: Klassen kan spilles.
Det er derimot opp til arrangøren i samråd med NTV å gjøre unntak og å slå sammen klasser selv om det er flere enn 4 deltakere hvis dette er hensiktsmessig.  

Sammenslåing av klasser - 
NM:
Ved 4 eller færre påmeldinger i en singleklasse vil denne kunne slås sammen med nærmeste yngre aldersklasse. Ved 8 eller færre påmeldte par i en doubleklasse vil denne kunne slås sammen med nærmeste yngre aldersklasse.I single kan 2 aldersklasser slås sammen og da kun med nærmeste aldersklasse (f.eks. kan H40 bli slått sammen med H35).


I double kan inntil 3 klasser slås sammen (f.eks. kan DD35, DD40 og DD45 bli slått sammen). Det er kun mulig å slå sammen med aldersmessig nærmeste klasse (f.eks. kan ikke DD55, DD65 og DD75 slås sammen). 

Unntak: Fra +80 år vil klasser aldri bli slått sammen ved 2-3 påmeldinger.

Hvis det kun er 1 påmelding i en klasse som ikke kan slås sammen med annen ut ifra nevnte regler, vil spilleren/paret få tilbud om å stille i nærmeste aldersklasse med nok påmeldinger.

Hvis det ifølge ovenfor nevnte regler ikke er mulig å slå sammen klasser vil disse bli arrangert ved 2-3 påmeldinger.
 

Puljespill eller utslag med B-sluttspill
NTV ønsker at alle turneringsdeltagere skal få minst 2 kamper.
I puljespill med tre puljer hvor vinnere går til semifinale, skal også beste toer gå videre. For å finne beste toer hvis det er ujevne puljer (f.eks. 3+3+4) strykes resultatet mot svakeste lag i puljen slik at tre lag blir tellende.  

Utendørs:

Singleturnering : Puljespill eller utslag med B-sluttspill
Doubleturnering : Puljespill eller utslag med B-sluttspill
Single/double i samme turnering : Puljespill eller utslag med B-sluttspill. : Arrangør vurderer om det er kapasitet til pulje eller utslag med B-sluttspill i double også
Innendørs:
Spilleformen avgjøres av arrangøren, men en spiller skal få minst 2 kamper.
Timeskamper bør unngås
I evt. B-sluttspill kan avkortede kamper benyttes.
NM:
Det benyttes ikke puljespill eller B-sluttspill i NM
Unntak:
Puljespill i NM arrangeres ved 3 deltakere i klassen. 

Avkortede kamper
For klassene 70 og over innføres fast at det spilles 2 fulle sett og at et evt. 3. sett spilles som et super- Tie-break

Max antall kamper pr. dag 
I følge NTF-turneringsreglement kan det spilles 2 singler og en double på samme dag når det spilles en hel dag.

Poenggivning i single og double
Les under rankingregler og ranking.

Poeng utdeles ikke i Mixed
En kan ikke melde seg på turneringer med forbehold om spilletid
Fremmøte: Senest 15 min. før kamp
Premiering: Antall premier bør være identiske med antall seedede spillere i hver klasse (ref. Turneringsveileder).
Ved 2 til 3 deltagere - 1. premie. Normalt bør 25-30% av påmeldingsavgiften benyttes til premier. 

Sjekkliste for NM-Arrangører:
NTV innkaller til møte med NM-arrangør, hvor følgende punkter tas opp:

Arrangementet:
Alle NM skal ha oppmann. NTV-styret skal godkjenne oppmannen.
Baneforhold og garderobeforhold gjennomgås
Alle NM skal ha oppnevnt stevnelege og ha nødvendig førstehjelpsutstyr .
Påmelding med forbehold aksepteres ikke.
Regelbrudd:

Forhold som fotfeil , uthaling av tid, stygg munnbruk og annen dårlig oppførsel må påtales av turneringsledelsen
Sosiale arrangement
Informasjon/velkomst.

Sekretariatet må være godt synlig, velkomstinformasjon/pakke , med bl.a praktiske opplysninger gis hver deltaker ved ankomst


Tips til NM-arrangør om fremdrift:
Ha en plan fra dag 1
Test planen ved å starte med finaledagen og gå bakover i tablået og se hvor du ender
Start med mixed og de største single-klassene
Ikke benytt banekapasitet til små klasser
Alle kampene bør spilles som oppsatt av arrangør, ikke flytt til annet sted og annen tid.
Unngå at en spiller får 3 finaler siste dag
Spilleliste må settes opp for hele NM

Dommere .
Dette er opptil arrangør. Når en spiller ønsker dommer skal turneringsleder prøve å etterkomme dette

Max antall kamper pr. dag
I følge NTF-turneringsreglement kan det spilles 2 singler og en double på samme dag når det spilles en hel dag. Dette gjelder kun i krisetilfeller.

Splitte NM-innendørs
Splitting av NM-innendørs vurderes fra gang til gang ut fra hvem som arrangerer. Det er ønskelig å ha et samlet arrangement.

En spiller kan ikke delta i flere single-/double-klasser

Premiene skal ha gravering (f.eks. HS35+, 1. Pr. NM 2013)Seeding:
NTV foretar seeding i hver klasse. Når påmeldingsfristen har utløpt oversendes deltakerlisten til NTV for seeding